Regulacje

Regulacje

TRADOCENTER (www.tradocenter.com) jest zarejestrowaną marką spółki, FF Simple and Smart Trades Investment Services Limited, która działa zgodnie z dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych II (MiFID II) Unii Europejskiej.

MiFID II zapewnia zharmonizowane otoczenie regulacyjne dla usług inwestycyjnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Głównym celem dyrektywy MiFID II jest zwiększenie przejrzystości finansowej, zwiększenie konkurencji oraz lepsza ochrona konsumentów w zakresie usług inwestycyjnych.

LICENCJE

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)


Numer licencji. 080/07

FF Simple and Smart Trades Investment Services Limited jest autoryzowana i regulowana jako cypryjska spółka inwestycyjna (CIF), zarejestrowana w ramach Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) (www.cysec.gov.cy), z licencją nr. 080/07,zgodnie z ustawą o usługach i działalności inwestycyjnej oraz ustawą o rynkach regulowanych z 2007 r. (Ustawa 144 (I) / 2007). CySEC jest niezależnym, publicznym organem nadzoru odpowiedzialnym za nadzór nad rynkiem usług inwestycyjnych oraz nad transakcjami dotyczącymi zbywalnych papierów wartościowych przeprowadzanych w Republice Cypryjskiej.

CySEC został założony zgodnie z sekcją 5 Ustawy o papierach wartościowych i giełdzie (ustanowienie i obowiązki) z 2001 r. jako publiczny podmiot prawny. Działanie CySEC regulują przepisy regulujące strukturę, obowiązki, uprawnienia oraz organizację Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz inne powiązane kwestie (L73 (I) / 2009). Aby zobaczyć naszą licencję, kliknij tutaj.

Zgodnie z ustawą 144 (I) /2007, FF Simple and Smart Trades Investment Services Limited jest członkiem Funduszu Rekompensat Inwestorskich (ICF). ICF ustanowiono na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 144 (Ι) / 2007, który przewiduje świadczenie usług inwestycyjnych, prowadzenie działalności inwestycyjnej, funkcjonowanie rynków regulowanych i inne pokrewne kwestie ("Ustawa") jako fundusz kompensacyjny dla inwestorów CIFs dla klientów innych niż instytucje kredytowe, a ich uprawnienia i funkcje są regulowane przepisami ustawy i dyrektywy 144-2007-15 z CySEC w sprawie kontynuacji operacji oraz działań Funduszu Rekompensat Inwestorskich firm inwestycyjnych ("dyrektywa").

Celem ICF jest zabezpieczenie roszczeń objętych klientów przed członkami ICF poprzez wypłatę rekompensat, jeżeli spełnione zostaną niezbędne warunki wstępne. Wszyscy nieprofesjonalni inwestorzy-klienci członka ICF objętego przez ICF z tytułu roszczeń wobec takiego członka, wynikających z usług świadczonych przez członka, mogą ubiegać się o odszkodowanie.   Dowiedz się więcej

ZGŁOSZENIA

 

FF Simple and Smart Trades Investment Services Limited działa zgodnie z wysokimi standardami finansowymi i jest upoważniony do świadczenia usług transgranicznych na rzecz państw członkowskich EU, a także RPA, Szwajcarii i Ukrainy. Spółka FF Simple and Smart Trades Investment Services Limited jest zgłoszona w kilku organach. Poniżej znajduje się lista organów, w których między innymi zgłoszona jest firma FF Simple and Smart Trades Investment Services Limited Uwaga: Poniższa lista nie jest kompletna.

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Numer rejestracji 4812

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB, Włochy) jest organem nadzorującym włoski rynek produktów finansowych. Jego celem jest ochrona inwestorów oraz zapewnienie wydajności, przejrzystości i rozwoju rynku. CONSOB reguluje świadczenie usług i działań inwestycyjnych, zachowania, których pośrednicy i sprzedawcy usług i produktów finansowych muszą przestrzegać w kontaktach z inwestorami, zasady i kryteria związane z organizacją „Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari” oraz „Organismo dei consulenti finanziari”.. Dowiedz się więcej

The Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Numer rejestracji. 4564

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, Hiszpania) to placówka odpowiedzialna za nadzór i kontrolę hiszpańskich rynków akcji oraz działań wszystkich uczestników tych rynków. Placówka ta została utworzona na podstawie ustawy o rynku papierów wartościowych, która dogłębnie zreformowała hiszpański system finansowy. CNMV zapewnia przejrzystość hiszpańskiego rynku oraz prawidłowe ustalanie cen na tych rynkach, a także chroni inwestorów. CNMV promuje ujawnianie wszelkich informacji wymaganych do osiągnięcia tych celów, za pomocą wszelkich dostępnych środków. Dowiedz się więcej

Finansinspektionen (FI)

FI (Finansinspektionen, Szwecja) jest organizacją, która monitoruje i analizuje trendy na rynku finansowym oraz ocenia kondycję finansową poszczególnych spółek. FI nadzoruje przestrzeganie statutów, rozporządzeń i innych przepisów, zapewnia nadzór w zakresie ustawy o Swedish Insider Act oraz bada przypadki podejrzeń o popełnienie przestępstwa i manipulacje cenami akcji.

FI wydaje przepisy i wytyczne oceniające czy istniejące prawodawstwo musi zostać zmienione. Komisja wydaje zezwolenia firmom, które chcą świadczyć usługi finansowe, tworzy zasady i regulacje dotyczące działalności finansowej i nadzoruje te zasady oraz przeprowadza ocenę ryzyka.

FI jest również odpowiedzialne za monitorowanie, iż firma ujawnia pełne i jasne informacje dla konsumentów i zapewnia, że procedury dotyczące tej funkcji informacyjnej są zadowalające. Dowiedz się więcej

Finanssivalvonta (FIN-FSA)

Finanssivalvonta, czyli Urząd Nadzoru Finansowego (FIN-FSA, Finlandia), jest organem nadzoru nad sektorami finansowymi i ubezpieczeniowymi Finlandii. Podmioty nadzorowane przez organ to banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i emerytalne, a także inne firmy działające w sektorze ubezpieczeniowym, firmy inwestycyjne, spółki zarządzające funduszami oraz Giełda Helsińska.

Celem działań FIN-FSA jest umożliwienie zrównoważonego funkcjonowania instytucji kredytowych, towarzystw ubezpieczeniowych i emerytalnych oraz innych nadzorowanych podmiotów na stabilnych rynkach finansowych. Celem FIN-FSA jest także ochrona praw ubezpieczonego i wspieranie zaufania publicznego do operacji na rynku finansowym.

Ponadto FIN-FSA jest odpowiedzialna za promowanie przestrzegania dobrych praktyk na rynkach finansowych i rozpowszechnianie ogólnej wiedzy o rynkach. Te cele i obowiązki zostały zawarte w ustawie o organie nadzoru finansowego. Dowiedz się więcej

Komisja Nadzaru Finansowego (KNF)

Komisja Nadzaru Finansowego (KNF, Polska) jest organem administracji publicznej odpowiedzialnym za nadzór państwa nad polskim rynku finansowym. Zadaniem KNF , między innymi, jest nadzór nad rynkiem finansowym, w tym nadzór bankowy , nadzór nad rynkiem kapitałowym , dodatkowy nadzór konglomeratów finansowych oraz nadzór instytucji pieniądza elektronicznego . Misją KNF jest zapewnienie stabilności i bezpiecznego rozwoju rynku finansowego. Urząd KNF jest niezależnym organem, którego zadania mają na celu ograniczenie nadmiernego ryzyka w funkcjonowaniu nadzorowanych podmiotów, wzmocnienie przejrzystości rynku finansowego i wsparcie rynku w budowaniu swojej pozycji w Europie. Dowiedz się więcej

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Numer rejestracji 151948

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Niemcy) jest zintegrowanym urzędem nadzorującym niemiecki rynek finansowy. Nadzoruje instytucje kredytowe, dostawców usług finansowych, spółki zarządzające aktywami, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne (nadzorowane podmioty) oraz handel papierami wartościowymi.
BaFin postrzega siebie jako perspektywiczny oraz zorientowany na ryzyko organ nadzorczy. Działa zdecydownie i rozważnie, przyczyniając się do prawidłowego funkcjonowania, stabilności i uczciwości niemieckiego systemu finansowego w kontekście europejskim i międzynarodowym, spełniając w ten sposób swój mandat ustawodawczy najlepiej jak potrafią. Dowiedz się więcej

Finanstilsynet (Norwegia)

Numer rejestracji  FT00108483

Finanstilsynet jest organem nadzoru finansowego w Norwegii. W oparciu o norweskie ustawodawstwo i standardy międzynarodowe działa jako niezależna agencja rządowa i odpowiada za regulacje finansowe i nadzór nad przedsiębiorstwami i rynkami. Jego celem jest promowanie stabilności finansowej oraz uporządkowanych warunków rynkowych i wzbudzenie zaufania, że kontrakty finansowe będą honorowane, a usługi wykonywane zgodnie z przeznaczeniem.

Finanstilsynet, oprócz rynków finansowych, reguluje i nadzoruje również banki, firmy finansowe, firmy hipoteczne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, firmy inwestycyjne i zarządzanie funduszami papierów wartościowych.

Jego założeniem jest, że wszystkie wyżej wymienione nadzorowane przedsiębiorstwa muszą mieć zapewnione warunki konkurencji, które są zgodne z warunkami, którymi dysponują instytucje w innych państwach członkowskich EOG.Dowiedz się więcej

Również zgłoszona w:

AFM Autoriteit Financiële Markten (Netherlands)

FMA Financial Market Authority (Austria)

FSA Finanstilsynet (Denmark)

MFSA Malta Financial Services Authority

Ważna Uwaga: FF Simple and Smart Trades Investment Services Limited nie świadczy usług na terenie USA, Kanady, Belgii i Iranu.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!

Pragniemy poinformować, że FF Simple and Smart Trades Investment Services Ltd z numerem licencji 080/07 działająca pod nazwami handlowymi Tradocenter i ToroInvest e i domini www.tradocenter.com i www.toroinvest.com oraz domenami www.tradocenter.com i www.toroinvest.com, postanowiła dobrowolnie zrezygnować z licencji CIF. Oznacza to, że spółka nie świadczy już usług/działalności inwestycyjnej i/lub nie zawiera żadnych transakcji biznesowych z żadną osobą, ani nie przyjmuje nowych klientów.

Zgodnie z powyższym klienci otrzymali osobiste e-maile z dalszymi informacjami.