Reglering

Reglering

TRADOCENTER (www.tradocenter.com)  är ett registrerat varumärke av FF Simple and Smart Trades Investment Services Limited,

ett bolag som agerar samråd med Marknaderna i Finansiella Instrumentdirektiv (MiFID) av Europeiska Unionen.

MiFID II erbjuder en harmonisk regulerad omgivning för investeringsservice över hela det Europeiska Ekonomiska Området (EEA).

De huvudsakliga målen av MiFID II Direktiven är att förbättra finansiell öppenhet, öka konkurensen och erbjuda bättre konsumentskydd inom finansiell service.

LICENSER

The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

Licensnummer  080/07

FF Simple and Smart Trades Investment Services Limited är auktoriserat och reglerat som ett cypriotiskt värdepappersföretag (CIF), registrerat hos Cyperns värdepappers- och börskommission (CySEC) (www.cysec.gov.cy), med licens nr  080/07, enligt lagen om investeringstjänster och investeringsverksamhet och reglerade marknader från 2007 (lag 144(I)/2007). CySEC är en oberoende offentlig tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsynen av marknaden för investeringstjänster och transaktioner med överlåtbara värdepapper som genomförs i Republiken Cypern.

CySEC inrättades i enlighet med avsnitt 5 i lagen om värdepappers- och börskommissionen (inrättande och ansvarsområden) från 2001 som en offentligrättslig enhet. CySEC:s verksamhet regleras av lagarna om struktur, ansvar, befogenheter och organisation för Cyperns värdepappers- och börskommission och andra relaterade frågor (L73(I)/2009). För att se vår licens vänligen  klicka här

I enlighet med lag 144(I)/2007 är FF Simple and Smart Trades Investment Services Limited medlem i Investor Compensation Fund (ICF). ICF inrättades i enlighet med artikel 59.1 och 59.2 i lag 144(Ι)/2007 om tillhandahållande av investeringstjänster, utövande av investeringsverksamhet, drift av reglerade marknader och andra relaterade frågor (“lagen”), som en investerarkompensationsfond för CIF:s kunder som inte är kreditinstitut. Dess befogenheter och funktioner regleras av bestämmelserna i lagen och CySEC:s direktiv 144-2007-15 om fortsatt drift och drift av investeringsföretagens investerarkompensationsfond (“direktivet”).

Syftet med ICF:n är att säkra de täckta kundernas fordringar på ICF-medlemmarna genom utbetalning av ersättning, om de nödvändiga förutsättningarna är uppfyllda. Alla icke-professionella investerarkunder till en ICF-medlem som omfattas av ICF för fordringar mot en sådan medlem som härrör från de täckta tjänster som medlemmen tillhandahåller kan ansöka om ersättning.  Läs mer

.

REGISTRERINGAR

 

FF Simple and Smart Trades Investment Services Limited arbetar i enlighet med höga finansiella standarder och har tillstånd att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster till EU:s medlemsstater. FF Simple and Smart Trades Investment Services Limited är registrerad hos flera myndigheter. Nedan finns en förteckning över de myndigheter, bland annat, som FF Simple and Smart Trades Investment Services Limited är registrerad hos. Observera att listan inte är uttömmande.

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Registration No. 4812

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB, Italien) är tillsynsmyndigheten för den Italienska finansproduktmarknaden. Dess mål är att skydda investerare och dess effektivitet, öppenhet och utveckling av marknaden. CONSOB reglerar provissionen av investeringsservice och aktiviteter, utförandet som måste bibehållas av förmedlarna och finansiella säljsombudsmän vid handel av investerare, principer och kriterias relaterade till organisationen av “Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari” samt av “Organismo dei consulenti finanziari”. Läs mer

The Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Registration No. 4564

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, Spanien) är den agent som ansvarar för övervakning och inspekttion av Spanska Aktiemarknader och aktiviteter av alla verkande i dessa marknader. Den skapades av Lag av Värdepappersmarknad som inrättat genomgående reformer av detta segment för Spanska finanseilla system. Ändamålet av CNMV är att försäkra insynen i den Spanska marknaden och den riktiga formen av priser i dessa samt skydda investerare. CNMV främjar avslöjandet av oense information som krävs för detta ändamål, oavsett förfogande Läs mer

Finans inspektionen (FI)

Finansinspektionen (FI, Sverige) är en finansiell tillsynsmyndighet som övervakar och analyserar trender i Finansiella marknader, bedämmer den Finansiella hälsan av individuella företag. FI övervakar efterlevnad av stadgar, förordningar och andra regler, tillhandahåller övervakning avseende Svensk Insider Act, och investigerar fall av misstänkta brott och manupulation av aktiekurs.


FI utfärdar bestämmelser & riktlinjer utvörderade på om nuvarande lagar behöver ändras. De utfärdar tillåtelser till bolag som önskar erbjuda finansiella services, framtar regler och förordningar för finansiella aktiviteter, övervakar dessa regler och  dess prestansa av riskhantering. FI ansvarar också för övervakande av att företag utger komplett och klar information till konsumenter och ser till att rutiner av sådan information fungerar tillfredsställande. Läs mer

Finanssivalvonta (FIN-FSA)

Finanssivalvonta eller Finansinspektionen (FIN-FSA, Finland), är myndighet för tillsyn av Finlands finansiella- och försäkringssektorer.

De enheter som övervakas av myndigheten omfattar banker, försäkrings- och pensionsbolag samt andra företag som är verksamma inom försäkringssektorn, värdepappersföretag, fondförvaltningsbolag och Helsingforsbörsen. Syftet med FIN-FSA verksamhet är att möjliggöra balanserad verksamhet för kreditinstitut, försäkrings- och pensionsföretag och andra företag under tillsyn i den stabila finansmarknader. FIN-FSA har även som målsättning att skydda den försäkrades rättigheter och främja allmänhetens förtroende för den finansiella marknaden.

FIN-FSA ansvarar dessutom för att främja efterlevnaden av god praxis på finansmarknaderna och sprida allmän kunskap om marknaderna. Dessa mål och uppgifter har införts i lagen om Finansinspektionen. Läs mer

Komisja Nadzaru Finansowego (KNF)

Komisja Nadzaru Finansowego (KNF, Polen) är den officiella administrationsenheten ansvarande för statens övervakning för den Polska finanmarknaden. KNF utför, bland annat, övervakning av den finansiella marknaden, inklusive bankövervakning, övervakning av den kapitala marknaden, komletterande övervakning av finansiell konglomerat och övervakning av instutitioner för elektroniska medel. Målet av KNF Office är att försäkra stabilitet och säker utveckling av den finansiella marknaden. KNF Office är en oberoende enhet, vars uppgifter är att försöka begränsa överdriven risk i hanterandet av tillsynsenheter, förstärka transparens av den finansiella marknaden och hjälpa marknaden att bygga sin position inom Europa. Läs mer

Bundesanstalt für Finanz dienstleistung saufsicht (BaFin)

Registration No. 
151948 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Tyskland) är den integrerade övervakningsenheten för Tysklands finansiella marknad.


Det ansvarar för övervakning av kreditinstitutioner, finansiella serviceleverantörer, värdepappersbolag, försäkringsbolag, pansionsfonder (tillsynsenheter) och försäkringshandel. BaFin agerar avgörande och bedömligt för att erhålla de rätta funktionerna, stabilitet och integritet av det Tyska finansiella systemet i en Europeisk och internationell kontext, samt fulländliga dess lagstadgade mandat efter bästa förmåga. Läs mer

Finanstilsynet (Norway)

Registration No. 
FT00108483

Finanstilsynet är Norges finansmyndighet. Baserat på norsk lagstiftning och internationella standarder fungerar den som en oberoende myndighet och ansvarar för finansiell reglering och tillsyn av företag och marknader. Syftet är att främja finansiell stabilitet och ordnade marknadsförhållanden och att skapa förtroende för att finansiella kontrakt kommer att hedras och tjänster som utförs enligt planerna.

Finanstilsynet reglerar och övervakar, förutom finansiella marknader, banker, finansbolag, hypotekslån, försäkringsbolag, pensionsfonder, värdepappersföretag och värdepappersfondshantering.

Förutsättningen är att alla ovanstående övervakade företag måste ges konkurrensvillkor, vilket är i linje med dem som institutionerna i andra EES-länder har. Läs mer

Även registerat med:

AFM Autoriteit Financiële Markten (Netherlands)

FMA Financial Market Authority (Austria)

FSA Finanstilsynet (Denmark)

MFSA Malta Financial Services Authority

Viktig Anmärkning:  FF Simple and Smart Trades Investment Services Limited tillhandahåller inte tjänster till USA, Kanada, Belgien och Iran.

Behöver du hjälp? Kontakta oss!
Behöver du hjälp?
Kontakta oss!
WhatsApp

Du kan nu använda WhatsApp för att komma i kontakt med oss live. Genom att klicka på WhatsApp bekräftar du att företaget inte kan hållas ansvarigt för säkerheten eller sekretessen för all information som du skickar via WhatsApp under din kommunikation med företaget, inklusive att tredje part får tillgång till konversationer, e-postadresser eller andra personuppgifter. För mer information hänvisar vi till vår ansvarsfriskrivning för tredje part.

Bolaget vill meddela sitt beslut att det från och med den 7 augusti 2022 inte längre kommer att tillhandahålla investeringstjänster.

För ytterligare förtydliganden, vänligen kontakta vår kundtjänst.

OK